Chú Dược Sư Trị Bệnh

admin

0973333330 | Thu mua đồng hồ rolex cũ chính hãng
Staff member
#1
NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT
Nam mô bạt xà phạt đế
Bệ sát xả lũ lô
Thích lưu ly bát lặt bà
Hắt ra xà da
Đát Tha yết đa da
A ra hắt đế
Tam miệu tam bột đà da
Đát thiệt tha , Án Bệ sát thệ
Bệ sát thệ , Bệ sát xả
Tam một yết đế xóa ha